This is a documentation for Board Game Arena: play board games online !

Lịch sử sửa đổi của “Gamehelpraceforthegalaxy”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

ngày 18 tháng 1 năm 2019

ngày 10 tháng 11 năm 2018

ngày 8 tháng 4 năm 2018

ngày 9 tháng 2 năm 2018

ngày 28 tháng 9 năm 2017

ngày 4 tháng 8 năm 2017

ngày 23 tháng 8 năm 2015

ngày 6 tháng 1 năm 2014

ngày 11 tháng 12 năm 2013

ngày 28 tháng 5 năm 2013

ngày 12 tháng 10 năm 2012

ngày 30 tháng 6 năm 2012

ngày 28 tháng 6 năm 2012