This is a documentation for Board Game Arena: play board games online !

Lịch sử sửa đổi của “Practical debugging”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

ngày 5 tháng 4 năm 2019

ngày 31 tháng 10 năm 2018

ngày 15 tháng 9 năm 2018

ngày 2 tháng 8 năm 2018

ngày 11 tháng 6 năm 2017

ngày 4 tháng 6 năm 2017

ngày 25 tháng 2 năm 2017

ngày 14 tháng 10 năm 2016

ngày 29 tháng 7 năm 2016

ngày 20 tháng 11 năm 2014

ngày 19 tháng 5 năm 2013

ngày 15 tháng 2 năm 2013

ngày 30 tháng 1 năm 2013

ngày 29 tháng 1 năm 2013